اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:77
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/ANSA/96/ICB/G_1510 (REBID)Procurement of Laboratories Equipment for (Afghanistan National Standard Authority) 6/1/1396 دانلود
2وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/168تهیه وتدراک 14 قلم لوازم فرنیچر ادارات وزارت مالیه16/12/1395 دانلود
3وزارت مالیه خدمات غیر مشورتیmof/96/NCB/163کرایه گیری شش عراده موتر تیز رفتار برای کارمندان دارالانشاشورای عالی اقتصادی وزارت مالیه 15/12/1395 دانلود
4وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/011تهیه وتدارک سه پایه ترازو سیار ریاست عواید غیرمالیاتی مربوط وزارت مالیه 22/12/1395 دانلود
5وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/012تهیه وتدارک کمره های امنیتی ریاست تنفیذ قانون مربوط وزارت مالیه23/12/1395 دانلود
6وزارت معارف خدمات غیر مشورتی MOE/NCS-009/96انتقال حدود 6952017 جلد کتب درسی که حدود 15.29 تن می شود در دو حصه به 16 ولایت کشور مورد نیاز ریاست اطلاعات و نشرات24/12/1395 دانلود
7ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/055/1396/NCBتدارک 20 قلم اجناس و لوازم دفتر ریاست امور حقوقی تقنینی و قضائی و ریاست تفتیش 17/12/1395 دانلود
8ریاست عمومی اداره امورتدارکات تهیه اجناسAOP/G/034/1396/NCBتدارک (55)قلم فلتر باب و روغنیات وسایط ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی16/12/1395 دانلود
9ریاست عمومی اداره امورتدارکات امور ساختمانیAOP/W/D- 0026/1396/NCBتدارک سنگ کاری دیوارهای تاک باغ ولسوالی پغمان 25/12/1395 دانلود
10ریاست عمومی اداره امورتدارکات امور ساختمانیAOP/W/D- 0010/1396/NCB تدارت سنگ فرش سرک های اطراف دلکشاه و سرک های حلقوی داخل ارګ 24/12/1395 دانلود
12345678