اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:112
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت اطلاعات و فرهنگ تدارکات تهیه اجناسMOIC/G-8/NCB/1396 خریداری مواد اعاشوئی کودکستان و مواد خوراکه )چای،چاکلیت و هیل (مورد نیاز ریاست های مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ23/11/1395 دانلود
2اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/DABS/96/NCB/G-1494تدارک تیل دیزل مورد ضرورت د افغانستان برشنا شرکت برای ولایات پکتیا، خوست و کندهار شامل سه لات24/11/1395 دانلود
3ریاست محافظت رییس جمهور تدارکات تهیه اجناسPPS/96/NCB/G-024تهیه و تدارک 364 قلم وسایل و لوازم آبرسانی20/11/1395 دانلود
4وزارت معارف تدارکات تهیه اجناسMOE/G-005/96تهیه و خریداری 36 قلم قرطاسیه غیر مطبوع مورد نیاز ریاست تهیه و تدارکات 16/11/1395 دانلود
5وزارت معارف تدارکات تهیه اجناس MOE/G-003/96تهیه وخریداری مقدار 20000 لیترتیل دیزل وبه مقدار 8000 لیتر تیل پطرول ضرورت ریاست انکشاف تعمیرات2/11/1395 دانلود
6ریاست مستقل ارگانهای محلی تدارکات تهیه اجناسN/Aقرارداد 95 عراده پیکپ دو سیته صفر کیلو متر مدل 2017 ضرورت اداره مستقل ارگانهای محلی.19/11/1395 دانلود
7وزارت اقتصاد خدمات مشورتیEOI for RTDMSپیاده سازی یک سیستم مدیریت زمان واقعی داده ها برای نظارت از کسر هزینه 10 درصدی شبکه های مخابراتی.13/11/1395 دانلود
8وزارت انرژی و آب تدارکات امور ساختمانیMEW/001R-96/ICBRehabilitation of Pul-i Khumri HEPP Weir Structure 15/12/1395 دانلود
9وزارت دفاع ملی تدارکات تهیه اجناسMOD-G-0137تثبیت احتیاج 2 قلم مفروشات ضرورت ریاست تعلیم وتربیه دوکتورین ستردرستیز1396 17/11/1395 دانلود
10وزارت معارف تدارکات تهیه اجناس MOE/G-006/96طبع مجله عرفان، نشریه معارف به اساس ماهوار و جنتری ضرورت ریاست نشرات 13/11/1395 دانلود
12345678910...