اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

داوطلبی ها

شما میتوانید معلومات در مورد فرصتهای داوطلبی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده فرصتهای داوطلبی در نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست تمام فرصت های داوطلبی.

تعداد فرصت های داوطلبی در این جستجو:101
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتشماره قراردادشرح تدارکاتتارخ نهاییاسناد داوطلبی
1وزارت دفاع ملی خدمات غیر مشورتی1396-(MOD-NONS-0084)-(22405)-7Lotsحفظ مراقبت جنراتور های قطعات وجزوتامهای وزارت دفاع ملی 21/1/1396 دانلود
2وزارت دفاع ملی خدمات غیر مشورتی1396-(MOD-NONS-0084)-(22405)-7Lotsحفظ مراقبت جنراتور های قطعات وجزوتامهای وزارت دفاع ملی 21/1/1396 دانلود
3وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/178تهیه وتدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2016 مورد ضرورت ریاست بودجه مربوط وزارت مالیه 21/1/1396 دانلود
4وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/172تهیه وتدارک چهار پایه سیستم تکت نمبر مراجعین برای ریاست عواید زون مرکزوریاست مالیه دهنده گان متوسط مربوط وزارت مالیه 12/1/1396 دانلود
5وزارت مالیه خدمات غیر مشورتیmof/96/NCB/179کرایه گیری پانزده عراده موتر های کرولا تیز رفتار برای کارمندان پروژه انسجام عواید ARMP وزارت مالیه 19/1/1396 دانلود
6اداره تدارکات ملیتدارکات تهیه اجناسNPA/MoHE/96/NCB/G-1617 تدارک تدارک ایجاد آی سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون پکتیا وزارت تحصیلات عالی دولات (حصه) 27/1/1396 دانلود
7وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/164تهیه وتدارک پست بکس های ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی مربوط وزارت مالیه 14/1/1396 دانلود
8وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/173تهیه وتدارک سه قلم لوازم تکنالوژی مورد ضرورت ریاست مالی وحسابی مربوط وزارت مالیه9/1/1396 دانلود
9وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/96/NCB/165تهیه وتدارک دوپایه سیستم ویدیوکنفرانس ودوپایه اسکرین 80 انچ مورد ضرورت معینیت پالیسی مربوط وزارت مالیه 6/1/1396 دانلود
10وزارت مالیه تدارکات تهیه اجناسmof/95/NCB/158تهیه وتدارک لوازم تکنالوژی برای share drive ریاست مالی وحسابی مربوط وزارت مالیه 13/1/1396 دانلود
12345678910...