اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:190
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت دفاع ملی     08/10/139519773700شرکت کابل تندر07/01/1396
2وزارت دفاع ملی     11/10/139512792923شرکت گوتنبرگ30/09/1396
3وزارت دفاع ملی تدارکات امور ساختمانیاعمار ساختمان های غير مسکونی1395-(MOD-W-0157) (25105)تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی بشمول شبکه آبرسانی ،شبکه برق ویکباب چاه سپتیک (36)مترمکعب برای تشنابهای ریاست مالی واقع شهرآراء11/12/1395731235شرکت ساختمانی حافظ10/05/1396
4وزارت دفاع ملی     05/12/1395436400000شرکت وارسته گروپ اف14/05/1396
5وزارت دفاع ملی     11/10/13952787100745 شرکت 5 لات04/03/1396
6وزارت دفاع ملی     11/10/1395523198927شرکت 7 لات15/03/1396
7وزارت دفاع ملی     15/08/139534439152شرکت مجتبی علی حمزه15/02/1396
8وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیپروژه ولایات کمتر انکشاف یافته (ولایت سمنگان)MRRD/2/R.PROGRAM/2/KZN/2/CC/SMN/96اعمار پل 20 متره موترو آهن کانکریتی گادری قریه آچه میلی ولسوالی ایبک ولایت سمنگان 29/12/139511354490به شرکت ساختماني آزمون29/12/1396
9وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/053/C2/001اعمار 5.93 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل – گردیز الی قریجات سبزک- دوغ آباد در ولسوالی پل علم ولایت لوگر29/12/139549393600شرکت ساختمانی مناف ناصری29/12/1396
10وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/099/C2/001اعمار 20 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 180 متر سرک اتصالی آن در جوشابان ولسوالی پل حصار ولایت بغلان02/01/13968198660شرکت ساختماني شاين کريستال29/12/1396
12345678910...