اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:203
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت معادنتدارکات تهیه اجناسکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد MOMP/G/010-NCB/1395تهیه وتدارک روغنیات اختصاصی فابریکه. مبلایل های صنعتی طبق نیازمندی فابریکه برای ریاست تصدی کود برق .11/11/13955470000به شرکت خدمات لوژستکی سید فاضل 05/02/1396
2وزارت معادنتدارکات تهیه اجناسکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد MOMP/G/020-NCB/1395تهیه وتدارک (7) تن مس خالص برونزطبق فرمایش،برای تصدی کودوبرق .11/11/13952933000به شرکت تجارتی روح الله فیصل لمیتد05/02/1396
3وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/015/C2/001اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه ترزایی ولسوالی بک ولایت خوست18/12/139514477600 شرکت ساختماني کاپیسا کهنه ده 18/12/1396
4وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/CHL/GHR/049/C2/001اعمار 34 متر پل آهن کانکریتی گادری قریه تگاب ولسوالی پسابند ولایت غور 12/12/139521806900شرکت ساختمانی مراکش 12/12/1396
5وزارت احیا وانکشاف دهات     12/12/139547852560شرکت ساحتمانی سنگرنیازی12/12/1396
6وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/EAST/NRN/033/C2/001اعمار 40 متر پل آهنکانکریت گادری کانتیوه در ولسوالی پارون ولایت نورستان05/12/139516874240شرکت ساختمانی عیسی افغان 05/12/1396
7پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-53/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Taimani – Qala-e-Fatullah Gozar, D-10, Kabul City10/12/1395101005146شرکت ساختمانی گلکسی اسکای29/12/1396
8وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/EAST/NGR/034/C2/001اعمار 13.84 کیلومتر سرک اسفالت شیر گره همرای با ساختمان های آبرو آن در ولسوالی کامه ولایت ننگر هار26/11/1395167380399 شرکت ساختمانی تابش امید 26/11/1396
9وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/CHL/BMN/054/C2/001اعمار 40 متر پل آهن کانکریتی گادری بازو بالا پجندور در ولسوالی ورس ولایت بامیان26/11/139534391520شرکت ساختماني کاسمو 26/11/1396
10وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات تهیه اجناسبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/SM/002تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات،فلتر باب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه 23/11/13958989280شرکت تجارتی محمودی گروپ لمتید 23/11/1396
12345678910...