اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادیهای ثبت نام شده در نهادهای تدارکاتی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های قراردادی ثبت شده در نهادهای تدارکاتی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده  جزییات معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی

نوعیت تدارکات
شمارهشرکت قراردادینهاد تدارکاتینوعیت تدارکاتنوعیت سازمانتیلفونآدرسایمیلتوضیحاتتاریخ ثبتمدت اعتبار
1شرکت تجارتی واسع خطابوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345کارته پروان کابل UNknown_Email@email.ocmقرارداد 26 قلم میوه تازه،ترکاری وتخم مرغ (20 قلم ترکاری،5 قلم میوه ویک قلم لبنیات شامل 3 لات ضرورت قطعات وجزوتام های معینیت عامه وتصدی امنیتی قرارداد چهارچوبی برای لات اول،دوم،سوم03/04/139302/04/1396
2شرکت خدمات تجارتی صالحیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345نور مارکیت ولایت قندهار UNknown_Email@email.ocm قرارداد 1 قلم مواد محروقاتی گازمایع ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد چهارچوبی لات چهارم به قیمت (42321773) 07/01/139506/01/1396
3شرکت گل دوست امانیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت78888220تجارتی کوچه سه وزیر اکبر خان کابل aminull-rahmani@yahoo.comقرارداد نان خشک سیلو یاآرد گندم ویا نان خاصه به لات های دوم وسوم ضرورت معینیت محافظت عامه 13/08/139514/09/1396
4شرکت عارف رحیم کریمی وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504کلوله پشته ناحیه چهارم کابل abdulalim.aler@moi.gov.af قرارداد یک قلم نان خشک ضرورت جزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد جهارچوبی برای لات سوم 14/08/139415/08/1396
5شرکت تجارتی خالد شکیبوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504تجارتی مارکیت آریانا مرکز کابل abdulalim.aler@moi.gov.afقرارداد دوقلم گوشت گوگاوگوسفند ضرورت جزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد جهارچوبی برای لات اول04/08/139510/09/1396
6شرکت تجاتی آریانا سمسور لوژستیکیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504درب خوش مارکیت چشتی مرکز کابل abdulalim.aler@moi.gov.afقرارداد یک قلم نان خشک ضرورت جزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد جهارچوبی برای لات های ششم وهفتم 10/04/139530/09/1396
7شرکت تجارتی حسیب صبوروزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345مندوی سرای احمدشاهی مرکز کابل UNknown_Email@email.ocmقرارداد 40 قلم عینیات مفروشاتی ضرورت ریاست ع لوژستیک03/09/139302/09/1396
8شرکت لوژستیکی حسیب رضائی وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345حاجی طاهر منزل سوم مرکز بلخ مزارشریف UNknown_Email@email.ocm قرارداد 30قلم مواداعاشو 19 قلم ترکاری ،10 قلم میوه تازه ویک قلم تخم مرغ عموم قطعات جزوتام های مرکز زون 101 آسمائی بشمول نظم عامه سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد چهارچوبی به روش مقید برای اپارات های مرکز (برای لات دوم ) 10/09/139509/09/1398
9شرکت تجارتی واسع خطابوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345مرکز باغ بالا کارته پروان کابل UNknown_Email@email.ocmقرارداد 30قلم مواداعاشو 19 قلم ترکاری ،10 قلم میوه تازه ویک قلم تخم مرغ ضرورت اپارات های مرکزی قطعات وجزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول نظم عامه سرحدی وقطعات خاص به اساس قراردا چهار چوبی به روش مقید برای اپارات های مرکزی13/04/139520/04/1396
10شرکت تجارتی انور عباسیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت776999907دفتر کلوله پشته چهاراهی گل سرخ مرکز کابل dy.ceo@bakhtarbank.afقرارداد 30قلم مواداعاشو 19 قلم ترکاری ،10 قلم میوه تازه ویک قلم تخم مرغ ضرورت زون 202 شمشاد بشمول نظم عامه سرحدی وقطعات خاص به اساس قراردا چهار چوبی به روش مقید برای لات سوم به قیمت (142607202)13/04/139527/10/1396
1234567