اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادیهای ثبت نام شده در نهادهای تدارکاتی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های قراردادی ثبت شده در نهادهای تدارکاتی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده  جزییات معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی

نوعیت تدارکات
شمارهشرکت قراردادینهاد تدارکاتینوعیت تدارکاتنوعیت سازمانتیلفونآدرسایمیلتوضیحاتتاریخ ثبتمدت اعتبار
1شرکت لوژستیکی اقراءوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345جاده ننگرهار ،لشگرگاه، هلمند UNknown_Email@email.ocmقرارداد 15 قلم حبوبات ضرورت ریاست ع محابس قرارداد چهارچوبی برای لات چهارم 22/01/139513/01/1396
2خدمات لوژستیکی حاجی محمد داود امانیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345کوچه مسلم شهر نو ولایت کابل UNknown_Email@email.ocmیک قلم گازمایع ضرورت قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه قرارداد چهار چوبی در لات دوم یک قلم گازمایع ضرورت قطعات وجزوتامهای معینیت محافظت عامه قرارداد چهارچوبی الات سوم به قیمت (692070)مربوط شرکت لوژستیکی حاجی محمد داود امانی ،15/11/139414/11/1395
3شرکت لوژستیکی سنجر فیضی وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345شرکت تجارتی گذر تکیه خانه ناحیه سوم شهر میمنه ولایت فاریابcco@azizibank.afقرار داد یک قلم نان خشک ضرورت ق،ج،م،ز،س،به شمول ق،ا،ولایات ،س،ق،خاص برلی سال مالی 1395-1396 قرارداد چهاروبی لات هشتم به قیمت (126355001)14/07/139523/08/1396
4شرکت تجاتی آریانا سمسور لوژستیکیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت123456789مارکیت چشتی ولایت هرات ،شرکت تجارتی خان ذاکری، شرکت لوژستیکی کوهدامن کهسار،شرکت لوژستیکی حسیب رضائی ،cco@azizibank.afقرارداد 30قلم مواداعاشو 19 قلم ترکاری ،10 قلم میوه تازه ویک قلم تخم مرغ عموم قطعات جزوتام های پولیس ملی قرارداد چهار چوبی برای سال مالی 1395-1396 برای لات هفتم، قرارداد 30 قلم مواد اعاشوی(19 قلم ترکاری 10 قلم میوه ویک قلم تخم مرغ) قرارداد چهارچوبی به قیمت (1110626606) برای لات ششم مربوط شرکت تجارتی خان ذاکری، قرارداد 30 قلم مواد اعاشوی(ق،ج،م،ز،س،بشمول ق،ا،ولایات مربوط نظم عامه س،ق،خاق قرارداد 30 قلم مواد عاشوی قرارداد چهارچوبی به قیمت(192899815)مربوط شرکت لوژستیکی کوهدامن کهسار، قرارداد 30 قلم مواد اعاشوی(ق،ج،م،ز،س،بشمول ق،ا،ولایات مربوط نظم عامه س،ق،خاق قرارداد 30 قلم مواد عاشوی قرارداد چهارچوبی در لات نهم به قیمت(1670089387)مربوط شرکت لوژستیکی حسیب رضائی ،23/07/139523/07/1396
5شرکت خدمات لوژستیک کاروان آسیاوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت703000272چهاراهی پل سرخ نزدک باختر بانگ UNknown_Email@email.ocmقرارداد 15 قلم حبوبات ضرورت قطعات وجزوتام های مرکز وزون ساحوی مربوط ق، زون 505 قرارداد 15 قلم حبوبات(15 قلم لات اول و14 قلم لات دوم الی نهم)قرارداد چهارچوبی برای لات پنجم به قیمت (244265216)مربوط شرکت لوژستیکی مبارک ممتاز 23/07/139524/07/1396
6شرکت محترم داود شاه زمانوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت776999907شرکت تجارتی نود فامیلی تهیه مسکن مرکز-جاده بای غان ولایت هرات dy.ceo@bakhtarbank.afقرارداد یک قلم گاز مایع ضرورت وجزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات مربوطه نظم عامه سرحدی وقطعات خاص برای سال مالی 1395و 1396 قرارداد چهارچوبی درلات اول به قیمت (5986000) قرارداد چهار چوبی در لات دوم به قمیت (24775380) مربوط شرکت محمد ولی سلیم زوی قرارداد یک قلم گاز مایع قرارداد چهارچوبی در لات ششم به قیمت (23248868) مربوط شرکت لوژستیکی رامین وامین الکوزی، قرارداد یک قلم گاز مایع قرارداد چهارچوبی در لات هشتم به قیمت (24623594) مربوط شرکت داود شاه زمان ، قرارداد یک قلم گاز مایع قرارداد چهارچوبی در لات پنجم به قیمت (16891968)مربوط شرکت برادران شکیب سریفی 27/07/139526/07/1396
7شرکت محترم داود شاه زمان وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت776999907تهیه مسکن مرکز کابل dy.seo@bakhtarbank.afقرارداد یک قلم تیل دیزل ضرورت وجزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات مربوطه نظم عامه سرحدی وقطعات خاص برای لات اول سوم،وهفتم برای 5 ماه سال مالی 1395و1396 -قرارداد یک قلم تیل دیزل قرار داد یک قلم تیل دیزل قرارداد چهار چوبی در لاتهای دوم و پنجم به قیمت ( 1295595 )مربوط به شرکت محترم داوری هلمند 29/12/139429/12/1395
8شرکت ساختمانی نسیم تنداروزارت امور داخله تدارکات امور ساختمانیشرکت776999907سرک 7 قلعه فتع الله ولایت کابل dy.ceo@bakhtarbank.afقرارداد امور ساختمان یک باب واترپمپ وحفریک حلقه چاه آب آشامیدنی ضرورت شهرک پولیس ریاست ع تعمیرات 14/04/139514/09/1396
9شرکت های مشترک اولید پیمان گروپ ورمزپیروزی ،وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504چهاراهی گل سرخ مرکز کابل abdulalim.aler@moi.gov.afقرارداد 3 قلم چوب سوخت (بلوط،ارچه وارجل میده)قرارداد سه قلم چوب به قمیت (90215216)ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات سرحدی وقطعات خاص قرارداد چهارچوبی لات هشتم -3 قلم چوب برای شرکت لوژستیکی نوروز وپسران برای قرارداد لات اول به قمیت( 138048001) - 3 قلم چوب برای شرکت برادران شکیب شریفی برای لات پنج( 55655995)اخذ قرارداداز بابت سال 1395 الی 1396 داده شده ، قرارداد 3 قلم چوب برای لات دوم به قمیت (121065422)مربوط شرکت لوژستیکی نوروز وپسران داده شد، قرارداد 3 قلم چوب در لات چهارم به قمیت (120026936)مربوط شرکت های مشترک خدمات لوژستیکی اسدرفیع ونوروزی جان محمد قرارداد 3 قلم چوب در لات ششم به قمیت (8660333)مربوط شرکت های مشترک خدمات لوژستیکی واکمالاتی رامین وآمین الکوزی 10/01/139514/11/1395
10شرکت تبلیغاتی سلیک رود آسیاوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت123456789سرک پانزدهم وزیرمحمد اکبر خان کوچه سوم چپ UNknown_Email@email.ocmقرارداد دوقلم تیل دیزل و پطرول جنراتور ضرورت معینیت محافظت عامه قرارداد لات اول ، قرارداد دوقلم تیل دیزل و پطرول جنراتور ضرورت معینیت محافظت عامه قرارداد لات سوم به قیمت (9131479)مربوط شرکت داود شاه زمان ، 29/12/139429/12/1395
123456