اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادیهای ثبت نام شده در نهادهای تدارکاتی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های قراردادی ثبت شده در نهادهای تدارکاتی را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده  جزییات معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی

نوعیت تدارکات
شمارهشرکت قراردادینهاد تدارکاتینوعیت تدارکاتنوعیت سازمانتیلفونآدرسایمیلتوضیحاتتاریخ ثبتمدت اعتبار
1شرکت وزارت امور داخله خدمات غیر مشورتیشرکت12345ولایت کابل UNknown_Email@email.ocmقراردادحفظ ومراقبت انتقال مواد مایع وجامد عموم قطعات وجزوتام های پولیس برای لات چهارم ضرورت زون 303 سپین غر11/04/139415/04/1396
2شرکت ساختمانی بهار آرزووزارت امور داخله تدارکات امور ساختمانیشرکت12345ولایت تخار UNknown_Email@email.ocmقرارداد اعمار تعمیر جدید محبس ولایت تخار 11/04/139514/08/1396
3شرکت تجارتی واسع خطابوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345کارته پروان کابل UNknown_Email@email.ocmقرارداد 26 قلم میوه تازه،ترکاری وتخم مرغ (20 قلم ترکاری،5 قلم میوه ویک قلم لبنیات شامل 3 لات ضرورت قطعات وجزوتام های معینیت عامه وتصدی امنیتی قرارداد چهارچوبی برای لات اول،دوم،سوم03/04/139302/04/1396
4شرکت خدمات تجارتی صالحیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345نور مارکیت ولایت قندهار UNknown_Email@email.ocm قرارداد 1 قلم مواد محروقاتی گازمایع ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد چهارچوبی لات چهارم به قیمت (42321773) 07/01/139506/01/1396
5شرکت گل دوست امانیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت78888220تجارتی کوچه سه وزیر اکبر خان کابل aminull-rahmani@yahoo.comقرارداد نان خشک سیلو یاآرد گندم ویا نان خاصه به لات های دوم وسوم ضرورت معینیت محافظت عامه 13/08/139514/09/1396
6شرکت عارف رحیم کریمی وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504کلوله پشته ناحیه چهارم کابل abdulalim.aler@moi.gov.af قرارداد یک قلم نان خشک ضرورت جزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد جهارچوبی برای لات سوم 14/08/139415/08/1396
7شرکت تجارتی خالد شکیبوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504تجارتی مارکیت آریانا مرکز کابل abdulalim.aler@moi.gov.afقرارداد دوقلم گوشت گوگاوگوسفند ضرورت جزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد جهارچوبی برای لات اول04/08/139510/09/1396
8شرکت تجاتی آریانا سمسور لوژستیکیوزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت700299504درب خوش مارکیت چشتی مرکز کابل abdulalim.aler@moi.gov.afقرارداد یک قلم نان خشک ضرورت جزوتام های مرکز زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد جهارچوبی برای لات های ششم وهفتم 10/04/139530/09/1396
9شرکت تجارتی حسیب صبوروزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345مندوی سرای احمدشاهی مرکز کابل UNknown_Email@email.ocmقرارداد 40 قلم عینیات مفروشاتی ضرورت ریاست ع لوژستیک03/09/139302/09/1396
10شرکت لوژستیکی حسیب رضائی وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسشرکت12345حاجی طاهر منزل سوم مرکز بلخ مزارشریف UNknown_Email@email.ocm قرارداد 30قلم مواداعاشو 19 قلم ترکاری ،10 قلم میوه تازه ویک قلم تخم مرغ عموم قطعات جزوتام های مرکز زون 101 آسمائی بشمول نظم عامه سرحدی وقطعات خاص به اساس قرارداد چهارچوبی به روش مقید برای اپارات های مرکز (برای لات دوم ) 10/09/139509/09/1398
12345