اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

تاریخچه شرکت های محروم شده

لست و معلومات شرکت های محروم شده فعلی

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده درگذشته را نیزبدست آورید.

تعداد شرکت ها و قراردادیهای محروم شده:
شماره اسم شرکتآدرس شرکتنوعیت سازمانشماره جوازعلت محرومیتاز تاریختا تاریخ
1شرکت ساختمانی یونیفایدسرکوتل خیرخانه، ناحیه ۱۷، شهرک ذاکرین، کابل شرکت50202- D ارائه اسناد تجربه کاری مشابه نادرست 11/01/139511/01/1396
2شرکت ساختمانی بلتیک افغان سرک سوم، شاه شهید، کابل شرکت مشترکI-11337 ارائه سند بانکی (لیتر آف کریدت) نادرست11/01/139511/01/1396
3شرکت ساختمانی معروف شریفسرک سوم، شاه شهید، کابل شرکت مشترکD-21233 ارائه سند بانکی (لیتر آف کریدت) نادرست 11/01/139511/01/1396
4شرکت تجارتی صاقی قلندریدوکان نمبر ۸۸، منزل ۴، احمد شاهی مارکیت، چوک مدد، شهر کندهار، ولایت کندهار شرکت34-181 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 18/01/139518/01/1396
5شرکت ساختمانی شمس گروپ انترنشنلسرک سوم، سه راهی خواجه بغرا، ناحیه ۱۵، کابل شرکتD-25961 ارائه معلومات نادرست پیرامون تجربه کاری مشابه 20/02/139520/02/1396
6شرکت خدمات انترنیتی یونیک اتلانتیک تیلی کمونکیشن لمتدخانه نمبر 962، چهاراهی حاجی یعقوب، شهرنو، کابل شرکتD-46905 ارائه معلومات نادرست درباره پروژه مشابه 09/03/139509/03/1396
7شرکت تجارتی الهام گروپکلوله پشته، چهاراهی گل سرخ، مرکز کابل، کابلشرکت0101-15699 تثبیت شدن تبانی بین دو شرکت04/05/139404/05/1396
8شرکت تجارتی اشرف فرید لمیتدکارته آریانا، کابل شرکت5219 تثبیت شدن تبانی بین دو شرکت04/05/139405/05/1396
9شرکت ساختمانی و سرکسازی لطیفیخانه نمبر 485، نزدیک فاینست، سرک 15 وزیر اکبر خان، کابل شرکتD-3135 ارائه معلومات نادرست در باره توانایی مالی 03/06/139503/06/1396
10شرکت خدمات لوژستیکی صافی سلطانیسرک چهار قلعه فتح الله، کابل شرکتD-52395 ارائه تضمین آفر نادرست 05/10/139405/10/1396
11شرکت ترانسپورتی شهری آرزوهای سبز80 متره، سرک میدان هوایی، مقابل شهرک آریا، کابل شرکت73990 ارائه اسناد تجربه کاری مشابه نادرست 05/10/139405/10/1396
12شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی کیهان الحاج گل حبیبسرک اول، شاه شهید، کارته نو، کابل شرکتD-5159 ارائه تضمین آفر جعلی 17/11/139417/11/1396
13شرکت ساختمانی عاکفخانه نمبر 3، کوچه اول، سرک دوم، کارته نو، کابل شرکتD-32395 ارائه معلومات پیرامون پروژه مشابه نادرست 05/02/139505/02/1397
14شرکت خدمات تبلیغاتی جبار نبی زادهمارکیت احمد شاه بابا، چهاراهی صدارت، کابل شرکتD-69634 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/02/139515/02/1397
15شرکت تجارتی محمدالله ابراهیمی لمتیدمسجد تره خیل، قلعه کاشف، کمپنی، کابل شرکت0101-20364 ارائه صورت حساب بانکی نادرست 15/02/139515/02/1397
12345