اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت ساختمانی عزیزی پروانaziziparwan6@gmail.comچهارراهی مارکیت، پروان سوم، ناحیه چهار، کابل وزارت تحصیلات عالیشرکتD-26007
2شرکت ساختمانی و سرک سازی فولاد میلادfmcc.kb@gmail.comسرک چهارم، قلعه فتح الله، ناحیه 10، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-31586
3شرکت ساختمانی صالح ایجازsejaz.af@gmail.comاطاق نمبر 33، منزل سوم، مارکیت بیک زاده، ناحیه چهارم، ولایت بلخ وزارت فواید عامهشرکتD-2806-7
4شرکت ساختمانی و سرکسازی بصیر هاشمیbasir.h.construction@gmail.comمقابل مسجد عمرجان کندهاری، کارته چهار، کابل اداره مستقل انکشاف زون پایختشرکتD-27348
5شرکت آریا تارگیت پطرولیم و سیفی گروپ لمتد (طور مشترک)abu@ariatarget.comبلاک 123، سرک نمبر 3، ناحیه 10، قلعه فتح الله، کابل وزارت امور داخلهشرکت150
6پرایمیری ارجنسی - اید مدیکل انترنشنلafg.hom@pu-ami.workخانه نمبر 59، کوچه نمبر 5، قلعه فتح الله، ناحیه 10، کابل وزارت صحت عامهشرکت173
7شرکت ساختمانی فوشنجfoshang_cc@yahoo.comکوچه نمبر9، تایمنی وات، کابل وزارت تحصیلات عالیشرکتD-3578-4
8شرکت آریا تارگیت پطرولیم لمتدrezavee@ariatarget.comبلاک 123، سرک نمبر 3، ناحیه 10، قلعه فتح الله، کابل وزارت امور داخلهشرکت85
9شرکت سی فی گروپ پطرولیم لوژستیک info@cefegroup.comبلاک 123، سرک نمبر 3، ناحیه 10، قلعه فتح الله، کابل وزارت امور داخلهشرکتD-47934
10شرکت تجارتی و لوژستیکی سمسور غزنیوال لمتدnil@nil.comچهارراهی شهید، میرویس میدان، کابل وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکت11-01-17829
11شرکت تجارتی و لوژستیکی مهر و برادران لمتدzarifkhan800@gmail.comاطاق نمبر 322، منزل سوم، نجیب زراب مارکیت، جاده قوای مرکز، کابل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.اشرکت16560
12شرکت ساختمانی برادران کشکیkoshkee.brs.cc@gmail.comجاده خواجه، ناحیه پنجم، ولایت هرات وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکتD-03-1030
13شین زر اگریکچر تریدینگ کمپنیnil@nil.comساختمان محب زارده، جاده میوند، کابل وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکتD-25621
14شرکت انرژی مارکیتس گلوبل لمتدpetercameron@energymarketsglobal.euچاینیز هاوس، چهارراهی 21 بید فورت، لندن، انگلستان وزارت معادن و پطرولیمشرکت8487139 - England
15پسیفک کونسلتنت انترنشنل (هانگ کانگ)info@pcgasia.comسوت 1004، منزل دهم، تاور بانک امریکا، سرک 12 هارکورت، مرکز، هانگ کانگ وزارت معادن و پطرولیمشرکت2178555 - Hong Kong
16شرکت یونیکن لمتد info@uniconinternational.com20 -22 بیدفورت رو، لندن، انگلستانوزارت معادن و پطرولیمشرکت5987994 - England
17فاستر انفراسترکچر سرویسزsuresh@fasterinfra.comخانه ۲۸۵، سرک ۱۵، وزیر اکبر خان، ناحیه ۱۰، کابل اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستانشرکت مشترکI-11383
18شرکت خدمات لوژستیکی وایز برادرزwisebrothers.af@gmail.comسرک ۹، محل ۴، تایمنی، کابل اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستانشرکت مشترکD-51616
19شرکت ساختمانی هیرو لکیinfo@hlg.afپنجشیر بزنس سنتر، چهار راهی دهن باغ، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-29227
20شرکت ساختمانی ستیت شینjawad.nadri@mail.comسرک 4، چهارراهی ترافیک، کلوله پشته، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-40235