اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

لست و معلومات شرکت های تحت پروسه محرومیت در داوطلبی ها

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد شرکت های که تحت بررسی پروسه محرومیت قرار دارد بدست آورید.

شمارهاسم شرکتایمیل آدرسآدرس شرکتمعرفی کنندهنوعیت سازمانشماره جواز
1شرکت تجارتی شایق علیمی لمتدshaieq.alimi@gmail.comشهرنو، کابل ارائه معلومات نادرست در باره تاریخ اعتبار جواز شرکت شرکت0101-12526
2شرکت ساختمانی برادران ارغوانnaveed@arghawan.netشهرنو، کابل وزارت اطلاعات و فرهنگشرکتD-21520
3شرکت ساختمانی قیصر افغانnil@nil.comکوچه اول، سرک اول، شاه شهید، کابل وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-59272
4شرکت ساختمانی عباسیaccl.afg@gmail.comنزدیک مکتب بی بی حوا، جوی هفت، ناحیه 3، شهر جلال اباد، ولایت ننگرهار وزارت مبارزه علیه مواد مخدرشرکتD-3145
5تلویزیون سباnil@nil.comنزدیک مسجد شیر شاه سوری، کارته چهار، ناحیه سوم، کابل وزارت دفاع ملیشرکتD-24013
6شرکت ساختمانی عزیز آرامnil@nil.comمارکیت آریانا، ده افغانان، کابل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.اشرکتD-32559
7شرکت چینت - ای سی آی طور (مشترک)faisal@assistconstruction.comکوچه نمبر 10، عصمت مسلم، شهرنو، کابل د افغانستان برشنا شرکتشرکت310000000092831
8شرکت ساختمانی و سرک سازی فولاد میلادfmcc.kb@gmail.comسرک چهارم، قلعه فتح الله، ناحیه 10، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-31586
9شرکت ساختمانی صالح ایجازsejaz.af@gmail.comاطاق نمبر 33، منزل سوم، مارکیت بیک زاده، ناحیه چهارم، ولایت بلخ وزارت فواید عامهشرکتD-2806-7
10شرکت ساختمانی و سرکسازی بصیر هاشمیbasir.h.construction@gmail.comمقابل مسجد عمرجان کندهاری، کارته چهار، کابل اداره مستقل انکشاف زون پایختشرکتD-27348
11شرکت آریا تارگیت پطرولیم و سیفی گروپ لمتد (طور مشترک)abu@ariatarget.comبلاک 123، سرک نمبر 3، ناحیه 10، قلعه فتح الله، کابل وزارت امور داخلهشرکت150
12پرایمیری ارجنسی - اید مدیکل انترنشنلafg.hom@pu-ami.workخانه نمبر 59، کوچه نمبر 5، قلعه فتح الله، ناحیه 10، کابل وزارت صحت عامهشرکت173
13شرکت ساختمانی فوشنجfoshang_cc@yahoo.comکوچه نمبر9، تایمنی وات، کابل وزارت تحصیلات عالیشرکتD-3578-4
14شرکت آریا تارگیت پطرولیم لمتدrezavee@ariatarget.comبلاک 123، سرک نمبر 3، ناحیه 10، قلعه فتح الله، کابل وزارت امور داخلهشرکت85
15شرکت سی فی گروپ پطرولیم لوژستیک info@cefegroup.comبلاک 123، سرک نمبر 3، ناحیه 10، قلعه فتح الله، کابل وزارت امور داخلهشرکتD-47934
16شرکت تجارتی و لوژستیکی سمسور غزنیوال لمتدnil@nil.comچهارراهی شهید، میرویس میدان، کابل وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکت11-01-17829
17شرکت تجارتی و لوژستیکی مهر و برادران لمتدzarifkhan800@gmail.comاطاق نمبر 322، منزل سوم، نجیب زراب مارکیت، جاده قوای مرکز، کابل ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.اشرکت16560
18شرکت ساختمانی برادران کشکیkoshkee.brs.cc@gmail.comجاده خواجه، ناحیه پنجم، ولایت هرات وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکتD-03-1030
19شین زر اگریکچر تریدینگ کمپنیnil@nil.comساختمان محب زارده، جاده میوند، کابل وزارت زراعت، آبیاری و مالداریشرکتD-25621
20شرکت انرژی مارکیتس گلوبل لمتدpetercameron@energymarketsglobal.euچاینیز هاوس، چهارراهی 21 بید فورت، لندن، انگلستان وزارت معادن و پطرولیمشرکت8487139 - England
21پسیفک کونسلتنت انترنشنل (هانگ کانگ)info@pcgasia.comسوت 1004، منزل دهم، تاور بانک امریکا، سرک 12 هارکورت، مرکز، هانگ کانگ وزارت معادن و پطرولیمشرکت2178555 - Hong Kong
22شرکت یونیکن لمتد info@uniconinternational.com20 -22 بیدفورت رو، لندن، انگلستانوزارت معادن و پطرولیمشرکت5987994 - England
23شرکت ساختمانی هیرو لکیinfo@hlg.afپنجشیر بزنس سنتر، چهار راهی دهن باغ، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-29227
24شرکت ساختمانی ستیت شینjawad.nadri@mail.comسرک 4، چهارراهی ترافیک، کلوله پشته، کابل وزارت فواید عامهشرکتD-40235