اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند

شماره ادارات تاریخ صدور تصدیق نامه ملاحظات
1 وزارت صحت عامه 1394/8/5
2 وزارت معارف 1394/5/5
3 وزارت امور شهرسازی 1391/3/22  
4 وزارت انرژی و آب 1395/3/5  
5 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 1391/8/29  
6 وزارت احیا و انکشاف دهات 1394/7/28
7 وزارت مبارزه با مواد مخدر 1394/7/15  
8 وزارت امور زنان 1392/8/7  
9 وزارت دفاع ملی 1394/10/15  
10 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 1392/12/14  
11 دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی 1393/05/05
12 ریاست محافظت رئیس جمهور 1395/04/30
13 ریاست عمومی اداره امور جمهوری ا.ا 1394/11/20